טל: 03-5255255
כניסה ללקוחות Funky
שכחתי סיסמא
rapid ssl
waze

קח אותי
לפאנקי

רחי מקווה ישראל 6
תל אביב

טל: 03-5255255

שעות פתיחה החנות :

א - ה 9.00 - 19.00

ו - 9.00 - 15.30

תקנון

אתר האינטרנט "funkydj" (להלן:"האתר") פותח ומופעל ע"י מנהלי funkydj. האתר משמש כאתר קניות אולטימטיבי המציע  ללקוחותיו מנגנון הרשמה,רכישה, פרסום ומכירה ישירה כלוח מודעות דרך קטגוריית מעצבים מוכרים - דהיינו ישירות מהאמן לקונה.

כמו גם אתרfunkydjמציע קשר אישי למגוון נרחב של מוצרים ושירותים מאת מיטב היצרנים והמשווקים במחירים אטרקטיביים ובתנאים מיוחדים.

א.בכל מקום בתקנון זה בו משתמשים בלשון זכר, הכוונה גם ללשון נקבה במשמע.

ב."פעולה באתר" משמעה - כל פעולה לשם רכישת המוצרים המוצעים למכירה באתר לרבות פרסום בו.

ג.הוראות תקנון זה יחולו על כל שימוש,רכישה או פרסום שיעשו על ידך באתר ,ויהוו את הבסיס
המשפטי לכל דיון בינך לבין מנהלי 
funkydj
 (להלן:"החברה"), עקב כך, הנך מתבקש לקרוא
בעיון את התקנון במלואו וכי באישור המוצר ו/או הרכישה ו/או הפרסום הינך מצהיר כי הבנת אותו על כל
סעיפיו ואת תוכנו וכי הנך רוכש ו/או מפרסם באתר הזה מרצונך הטוב והחופשי.

ד.גלישה באתר ו/או רכישת מוצר ו/או שירותים המוצעים למכירה בו ,מהווה את הסכמתך
לקבל ולנהוג לפי התקנון, לכן אם אינך מסכים לתנאי מתנאיו הנך מתבקש לא לעשות כל
שימוש באתר.

ה. המוצרים ישלחו ע"י דואר ישראל ו/או ע"י שירות שליחים - בהתאם למחירים הנהוגים באותה עת.
במידה ותחול עליית מחירים ו/טעות כלשהי במשקלו של המוצר הדבר עלול לגרום לעליית מחיר המשלוח - מנהלי funkydj מתחייבים ליידע את הלקוח בדבר עליית מחיר כלשהי בטרם יחוייב כרטיס האשראי, והלקוח יהיה רשאי לשקול ביצוע הזמנתו בשנית.


ו. מנהלי funkydj מפעילים מערכת מעצבים מוכרים לפיה יכול יוצר לפרסם את מוצרו באתר, בכפוף לתשלום שיקבע בקטגוריית פרסום באתר, יודגש בזאת כי למנהלי האתר אין כל חלק בביצוע המכירה וזו תעשה ע"י המפרסם ישירות ע"י השארת טלפון ליצירת קשר.


אודות המכירות

1.האתר משמש כחנות וירטואלית לרכישת מוצרים (להלן:"מוצרים") ושירותים שונים באמצעות האתר בדרך מהירה, קלה ובמחירים אטרקטיביים ממיטב היצרנים ,היבואנים והקמעונאים העובדים בישראל.

2.בעלי החנויות ובתי העסק ,ומפעיליהם (להלן:"בעלי החנויות") מציעים באתר מוצרים ושירותים למכירה בדרכים שונות.

תנאי ההשתתפות

3.    רשאי לבצע פעולה כלשהי באתר , כל אדם תושב מדינת ישראל בן 18 ומעלה (וכן חברות המאוגדות כדין לפי חוקי מדינת ישראל והרשומה ברשם החברות ) אשר מחזיק ברשותו כרטיס אשראי תקף ,של אחת החברות המצוינות לעיל- ישראכרט, ויזה כ.א.ל, ויזה לאומי,  דיינרס, אמריקן אקספרס, מאסטר קארד.פרטי כרטיס האשראי של הלקוח ישמרו בסודיות ברשות מנהלי funkydjעד למעמד החיוב בלבד.

הרוכש מצהיר כי כרטיס האשראי אשר הונפק בישראל הינו תקף ביום הצעת הרכישה ועד למילוי אחר כל תנאי הרכישה וסילוק מלוא מחירה ,כמו גם הרוכש מאשר כי הינו בעל דואר אלקטרוני ברשת.מבלי לגרוע מהאמור לעיל ,תנאי מוקדם לאישור פעולה באתר הינו אישור של חברת האשראי אשר באמצעותה התחייב הלקוח לבצע את הרכישה ,לעסקת הרכישה שעליה התחייב.

תנאי העסקה למוצרים ו/או לשירותים מופיעים במחירון המוצר ו/או השירות  בלבד וכדי שנוכל למלא אחר הצעתך לרכישת מוצר (להלן:"הזמנתך"), חשוב כי המוצרים שהזמנת יימצאו במלאי של יצרני ו/או יבואני ו/או קמעונאי המוצרים . למרות שאנו עושים כל שבידינו וכמיטב יכולתנו להבטיח שהמוצרים המוצגים יימצאו במלאי ,הרי שלעיתים מוצרים המוצגים באתרfunkydjאזלו מהמלאי.

המוצרים המוצעים למכירה

4.  
 כל המוצרים המוצעים למכירה באתר הינם חדשים (למעט במקרים בהם צוין אחרת) מסוג א' וזכאים ונהנים מכל תנאי האחריות והשירות המקובלים. 
4.1 האחריות הבלעדית למוצרים המופיעים באתר ,איכותם וטיבם חלה על היבואנים /יצרנים או funkydj בכפוף לתעודת האחריות הצמודה לכל מוצר. או לחליפין חשבונית ניתן למצוא באתר מפרט תכונות של רוב המוצרים המוצעים למכירה. 
4.2 לא תחול אחריות על שבירת מוצר או גרימת נזק בזדון (מיים, שריפה,נפילה,הזנחה) בכל מקרה וללא קשר בזמן החזקת המוצר. 

4.3 המחירים המופיעים כמחירי מחירון של המוצרים ,משקפים את מחירי השוק של המוצרים כפי שנמסרו לנו, אולם למען הסר ספק, אנו ממליצים לבדוק את מחירם גם בטרם הרכישה אצל משווקים אחרים.
מנהלי אתר funkydj  אינם אחראים לנכונותם של מחירים אלו. בדקו את מחירי המוצרים, טרם רכישתם באתר.תנאי מוקדם לאישור פעולת הרכישה הוא כי המוצר הנרכש מצוי במלאי החברה ו/או במלאי הספק .היה ולא צויין כי המוצר אינו קיים במלאי והמוצר הופיע באתרfunkydj במועד ביצוע ברכישה,לא תהיה חברתfunkydj
מחוייבת במכירת המוצר ו/או השירות
במידה והמוצר אזל ו/או השירות אינו בתוקף עוד, כל זאת בכפוף לכך כי מנהלי
funkydj יבטלו את החיוב (אם בוצע) בגין פעולת הרכישה .במידה שתחול או תתגלה טעות בתיאור המוצר ,במחירו, בתנאי התשלום המפורטים לידו, בתמונתו או בכל חומר אחר הנוגע למוצר או בקבלת הנתונים מן 
הרוכש, יהיו מנהלי 
funkydjרשאים לבטל את עיסקת הרכישה בכל מועד עד אספקתו לרוכש.

במידה ובוטלה העיסקה בכפוף לסעיף זה דלעיל ,ישיבו מנהלי funkydjלרוכש את מלוא התמורה ששילם (אם שילם) או יבטלו את חיוב כרטיס האשראי שלו, 
והרוכש לא יהיה זכאי לכל פיצוי בגין ביטול העיסקה.

ביצוע ההזמנה

5.      אם חברת כרטיסי האשראי לא אישרה את התשלום ,לא נוכל לספק לך את הזמנתך.
במקרה זה
נשלח אליך הודעה מתאימה בדואר אלקטרוני, ונמנע מחיוב כרטיס האשראי שלך.

פרטי הלקוח
6.    
בעת בצוע הפעולה באתר יידרש הלקוח להזין ,על פי ההוראות שיקבל את פרטיו, בעלי האתר ו/או מפעיליו ו/או מי מטעמם אינם ולא יהיו אחראים לכל טעות של לקוח בעת הקלדת נתוני הפעולה באתר, לרבות פרטיו האישיים והמזהים של הלקוח.

מבלי לגרוע מן האמור לעיל ,מנהליfunkydjשומרים על זכותם לבטל כל הוראה כאמור.

7.     הגשת פרטים אישיים כוזבים הינה עבירה פלילית כאמור בחוק העונשין, התשל"ז 1977 - והינה אסורה מכל וכל. מנהליfunkydjשומרים על זכותם לבטל על פי שיקול דעתם הבלעדי, כל פעולה באתר ,שנתגלתה ו/או שנחשדה, כנסיון להונות וכן לנקוט בכל האמצעים המשפטיים ו/או האחרים העומדים לרשותם כנגד לקוח המבצע פעולות אסורות ,לרבות הגשת תביעות בגין נזקים שעלולים להיגרם למנהליfunkydj.


המוצרים המוצעים באתר

8.    מנהליfunkydjיציעו באתר מוצרים לרבות חבילות פרסום שונות על פי שיקול דעתם הבלעדי ובכמויות כפי שימצאו לנכון מעת לעת.

9.    למנהליfunkydjהזכות הבלעדית להוסיף ו/או לגרוע מוצרים וכן לקבוע כמות המוצרים שיוצעו לרכישה, את אופן הרכישה ואת מחיר הרכישה.


תשלום

10.  חיוב לקוח בפריט אותו רכש באמצעות כרטיס אשראי יתבצע לאחר קבלת האישור מחברת האשראי.

11.  במקרה של פיגור מכל סיבה שהיא בתשלום, העסקה תבוטל!

האחריות הבלעדית
12.
א.   האחריות הבלעדית של המוצרים שנרכשו באתר לרבות פרסום שנעשה ע"י מפרסמים או במסגרת קטגוריית , טיב המוצרים, איכותם וכל פרט הנוגע למוצרים ו/או לפרסום כלשהי ,תחול על היצרנים, יבואנים, מפיצים, מפרסמים ויוצרים בהתאם לסוג השירות המוצר או הפרסום.
המבצעים פעולות באתר מצהירים ,כי תוכן סעיף זה הובא לידיעתם וכי לא תהא להם כל טענה כנגד בעלי האתר ו/או מפעילי האתר ו/או מנהלי האתר ו/או מי מטעמם בקשר לכך.

ב.   מנהליfunkydjמתחייבים לספק ללקוח כל מוצר שעבורו חוייב ו/או לזכות כל מוצר שחוייב ושלא ניתן היה לספקו מכל סיבה שהיא וזאת מבלי לגרוע בכל האמור דלעיל.ביטול עסקה

13 החזרת מוצר תוך 14 יום בתנאי שהמוצר לא הוצא מאריזתו המקורית ולא עשו בו כל שימוש

13א.  
זכותו של הלקוח לבטל את הרכישה על ידי הודעה בכתב ,תוך 14 ימים ממועד הרכישה. בכל מקרה של ביטול רכישה בקנייה רגילה יחויב חשבונו של מבטל הרכישה בדמי ביטול בגובה 5% משווי הרכישה ובתוספת עלויות דמי טיפול של 5%
.הביטול יתאפשר במידה והמוצר אינו מוצר תוכנה ומצוי באריזתו המקורית סגורה ולא נעשה בו כל שימוש.

 13ב. מוצרי תוכנה וטים קוד המגיעים עם קוד שימוש בין לאומי כגון :כל סוגי הקונטרולרים, קיו בסט,פיינל סקראצ ,סראטו ,טורק, טרקטור ועוד אינם ניתנים להחזרה מרגע הקניה

13ג. אין אפשרות החזרה למוצרים הנמצאים בקטוגורית המבצעים המיוחדים או בקטוגורית מוצרים מתצוגה.

תנאים נוספים

14.  פרטי הפעולה באתר לרבות פרטי הלקוח ,יועברו באמצעות פרוטוקול אבטחה מוצפן מסוגSSLלמחשב עיבוד נתונים של מנהליfunkydj.

15.  רישומי מחשב עיבוד הנתונים של מנהליfunkydj, המנהלים רישום ממוחשב של כל הפעולות באתר, יהוו ראיה לנכונות האמור בהן.

16.  במידה וגורמים ו/או אירועים שאינם בשליטת בעלי האתר ו/או מפעיליו ו/או מנהליו יעכבו ו/או ימנעו את קיום מכירת המוצרים ו/או השירותים מכל סוג שהוא ,באופן מלא ו/או חלקי ו/או בכל דרך שהיא ו/או יעכבו ו/או ימנעו את אספקת המוצרים ו/או השירותים במועדים שנקבעו , ו/או אם יפגעו נתוני העסקה עקב תקלות במחשוב ו/או במערכות הטלפון ו/או בכל גורם תקשורת אחר ו/או מחמת חדירה בלתי חוקית לאתר ו/או מעומס גולשים באתר ו/או בשל "וירוס" יהיו שיבושים באתר ו/או בהשלמת תהליך רכישה ,על צורותיו השונות ו/או בשל פעולות איבה ו/או בגין כל גורם של כוח עליון אחר אשר ימנע ו/או יפגע תהליך הרכישה, רשאים מנהליfunkydjלהודיע על ביטול הרכישה ,כולה או חלקה בהתאמה, והכל על פי שיקול דעתם הבלעדית.

17.  במידה ותחול טעות בהדפסה , בתיאור המוצר ו/או השירות ,במחירו בתנאי התשלום , בתמונת המוצר ו/או השירות ו/או בכל חומר הדפסה אחר או בקבלת נתונים מהלקוח רשאים מנהליfunkydjלבטל את הרכישה הספציפית.

18.  מנהליfunkydjהקדישו משאבים ונוקטים באמצעים סבירים למניעת חדירה לאתר ולסיכול פגיעה בפרטיות הלקוחות.

19.  הלקוח מצהיר בזאת ,כי לא תהינה לו כל טענה ו/או דרישה ו/או תלונה כלפי מנהליfunkydjובלבד שמנהליfunkydjאכן נקטו באמצעים אופטימלים למניעת חדירה ופגיעה בפרטיות כאמור.

20.  הלקוח מאשר בזה, כי ידוע לו שפרסומים שונים ישוגרו לתא הדואר שלו והוא נותן הסכמתו לכך.


 

21.  מנהליfunkydjשומרים על זכותם לשנות את ההוראות וכללי ההשתתפות המפורטים בתקנון זה מזמן לזמן וכל שינוי כאמור יחייב את הלקוח.

22.  רק הכללים שיפורסמו בתקנון האתר יחייבו את הלקוחות ומנהליfunkydj.

23.   בכל מקרה של מחלוקת משפטית סמכות השיפוט הבלעדית והיחידה לדון בכל מקרה ועניין הינה של בית המשפט בתל אביב בלבד.

25.  המשלוח של הציוד, החומרים והמוצרים הוא בדואר רשום או בחברות השילוח השונות ניתן יהיה לבחור את סוג המשלוח .

26. כמו כן כל בעיה במשלוח ו/או תקלה הינה באחריות מנהליfunkydj.

ט.ל.ח